១៩រូបថតដែលត្រូវបានថតនៅពេលដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុត

យេីងបានជ្រើសរើសរូបថតដែលថតបានជាមួយពេលវេលាដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ដែលបានថតដោយអ្នកថតរូបដែលមានទេពកោសល្យ។ ឥឡូវដល់វេនអ្នកហេីយចូរបើកភ្នែកធំៗក្រឡេកមើលជុំវិញអ្នក និងថតឱ្យបានល្អឥតខ្ចោះ។

#1

Right Moment 1

#2

Right Moment 2

#3

Right Moment 3

#4

Right Moment 4

#5

Right Moment 5

#6

Right Moment 6

#7

Right Moment 7

#8

Right Moment 8

#9

Right Moment 9

#10

Right Moment 10

#11

Right Moment 11

#12

Right Moment 12

#13

Right Moment 13

#14

Right Moment 14

#15

Right Moment 15

#16

Right Moment 16

#17

Right Moment 17

#18

Right Moment 18

#19

Right Moment 19

ប្រភព៖ BrightSide