ប្រទេសតូចបំផុតទាំង ១០ នៅលើពិភពលោក ដែលអ្នកមិនជឿថាមាន

មានប្រទេសជាង ២០០ នៅលើពិភពលោក ហើយយើងប្រាកដថាអ្នកប្រាកដជាធ្លាប់ស្គាល់ខ្លះៗហេីយ។ ប៉ុន្តែមានរដ្ឋនិងទឹកដីនៅលើភពផែនដីរបស់យើង ដែលយើងមិនធ្លាប់ដឹងថាមាន។ ពួកគេកាន់កាប់តំបន់តូចមួយ ហើយពួកគេខ្លះរស់នៅដោយមានតែគ្រួសារពីរបីប៉ុណ្ណោះ។

ខាងក្រោមនេះ​ គឺប្រទេសដែលតូចជាងគេបំផុតទាំងដប់ដែលមានប្រជាជនតិចមែនទែន។

#10

Smallest Countries 1

#9

Smallest Countries 2

#8

Smallest Countries 3

#7

Smallest Countries 4

#6

Smallest Countries 5

#5

Smallest Countries 6

#4

Smallest Countries 7

#3

Smallest Countries 8

#2

Smallest Countries 9

#1

Smallest Countries 10

ប្រភព៖ BrightSide