រូបថតដែលបង្កប់អត្ថន័យទាំង ៨១ នេះចាក់ចំៗមនុស្សសម័យទំនើប១០០%

វិចិត្រករជាច្រើនពិភាក្សាអំពីប្រធានបទពិបាកៗតាមរយៈស្នាដៃរបស់ពួកគេធ្វើឱ្យទស្សនិកជនរបស់ពួកគេគិត និងពិនិត្យមើលបញ្ហាផ្សេងៗគ្នា។

លោក Stephan Schmitz គឺជាអ្នកជាងគំនូរមកពីប្រទេសស្វីស។ លោក Stephan ប្រើពណ៍ រូបរាងផ្សេងៗ និង រូបភាពបំភាន់ភ្នែក។ ភាគច្រើននៃរូបភាពរបស់គាត់អាចធ្វេីឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ចម្លែក ដោយបង្ហាញអ្វីមួយដែលអាចលាក់បាំងពីក្រោយការពិត។

សូមក្រឡេកមើលស្នាដៃរបស់គាត់មួយចំនួនដូចខាងក្រោម។

ព័ត៌មានបន្ថែម: Instagram

#1

Artist Brutally Illustrates The World We Live In 5b600bb092812__880

#2

Artist Brutally Illustrates The World We Live In 5b600eac7052e__880

#3

Artist Brutally Illustrates The World We Live In 5b600efdd1824__880

#4

Artist Brutally Illustrates The World We Live In 5b600f3b66bdc__880

#5

BapE2Wsg0_U Png__880

#6

Bat5T9kgXvD Png__880

#7

BbfV3hCAnif Png__880

#8

Bc2ao4wAszM Png__880

#9

Bcb5ngJAj6_ Png__880

#10

BCGBlYuL9E_ Png__880

#11

BcP4Zkrg5FK Png__880

#12

BcSxED9gFw6 Png__880

#13

BCTTR9fr9Ed Png__880

#14

BD DgnML9IG Png__880

#15

BDdJpPLr9C6 Png__880

#16

BDQ_KDdL9Aq Png__880

#17

BDu DBOL9O8 Png__880

#18

Be7yIQ5gFR7 Png__880

#19

BeEP63YBpgl Png__880

#20

BeEQhsGhWp2 Png__880

#21

BeggMcEAblK Png__880

#22

BeggqmNgiGe Png__880

#23

BeQ7FTqAt7g

#24

BFi38e8L9LN Png__880

#25

BFj0AAUL9Jb Png__880

#26

Bfl41YZgD6M Png__880

#27

BfNfgXYgKFy Png__880

#28

BGFdiyJL9EX Png__880

#29

BgO0IB Lm5d Png__880

#30

BHJ4qKTgHRc Png__880

#31

Bhwj0JdDkf8 Png__880

#32

Bi90j_qDlsr Png__880

#33

BIa2UquA0GZ Png__880

#34

BiDKr Wjvt1 Png__880

#35

BiFiCgpjEli Png__880

#36

BIqBynOgTmn Png__880

#37

Biur3ipjDT Png__880

#38

Bj1ztLvjpCt Png__880

#39

Bj6tHO9jW_c Png__880

#40

BjDL2k2Dr3q Png__880

#41

BjfGVSmD_CN Png__880

#42

Bjh1pmHjCfI Png__880

#43

BjkXIymDvb3 Png__880

#44

BjnF0bJjNew Png__880

#45

BjSKkUCj1mq Png__880

#46

BjuuDmkDZj5 Png__880

#47

BJx V3pgjI5 Png__880

#48

BkNW3AqDYt6 Png__880

#49

BKOeGW7ATJW Png__880

#50

Bks973_jnaU Png__880

#51

BL4Dw36AIou Png__880

#52

BLDua1UA A2 Png__880

#53

BLI_nV5gYxr Png__880

#54

BlIMwocj6ms Png__880

#55

BlNsErIjJhs Png__880

#56

BlNu8hwjW2H Png__880

#57

BLNzfO1gRFm Png__880

#58

BLNzygXgfbY Png__880

#59

BLPCCYuAthc Png__880

#60

BNmbT8sAWm3 Png__880

#61

BNzoBCNgOxP Png__880

#62

BP0BC7Xgv7T Png__880

#63

BPa2HPyghhZ Png__880

#64

BPI_Rp1AeSZ Png__880

#65

BQlLFIBgd5g Png__880

#66

BQllWBzBeIB Png__880

#67

BQQ8 USAShv Png__880

#68

BQQZRLdg8Yi Png__880

#69

BRbpKSfh6a7 Png__880

#70

BRJs MShE6I Png__880

#71

BRlk2D_gdjc Png__880

#72

BSHR 4whqbR Png__880

#73

BTCXoGBBPmR Png__880

#74

BTlxukQAuF7 Png__880

#75

BU4zFZMhhap Png__880

#76

BUZr8uJhgNy Png__880

#77

BWhZYOLhWMU Png__880

#78

BXGj1SZBDVJ Png__880

#79

BXTSpXTBiX2 Png__880

#80

BYim6nUB18H Png__880

#81

BZrEb JB1xp Png__880

ប្រភព៖​ Bored Panda