តិចៗពីគ្រប់គ្នា ដើម្បីកម្ពុជាគ្មានសំរាម! ផ្តើមពីយើងទាំងអស់គ្នា ដើម្បីកម្ពុជាគ្មានសំរាម

ភ្នំពេញ៖ ខណៈប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ កំណើនប្រជាជនក៏កើនឡើងជាលំដាប់ យើងសង្កេតឃើញថា សំរាមជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលគួរតែគិតដល់ និងពិចារណា។ ការចោលសំរាម ពាសវាលពាសកាល ជារឿងដែលគួរតែគិតឡើងវិញ ព្រោះសំរាមរបស់យើងម្នាក់បន្តិចៗ នឹងក្លាយជាគំនរ ដែលច្រើន ហើយអាចបំផ្លាញធម្មជាតិ និងទីក្រុងយើងបានដែរ។

Screen Shot 2019 11 06 At 5.30.07 PM

Screen Shot 2019 11 06 At 5.24.00 PM

មុននេះបន្តិច ទំព័រផ្លូវការឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី បានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូមួយក្រោមចំណងជើងថា «តិចៗពីគ្រប់គ្នា ដើម្បីកម្ពុជាគ្មានសំរាម» ដែលជាសារក្រើនរំលឹកដល់យើងទាំងអស់គ្នា គួរគិតគូពីបញ្ហាសំរាម និងការចោលសំរាម គ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ ហើយនាំគ្នាគិតម្នាក់បន្តិចៗ និងរួមគ្នាម្នាក់បន្តិចៗ ដើម្បីទីក្រុងស្អាត និងគ្មានសំរាម។

Screen Shot 2019 11 06 At 5.23.51 PM

ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

https://www.facebook.com/HunManyCambodia/videos/545529355996354/?__tn__=kCH-R&eid=ARAppFjp6Ay7w4WSlL3AbJwXPfEg5TUGpTcBL0WDnfMYagj0dipN05rZzKZsNksYT6oiYFs6LpOj5YBB&hc_ref=ARRxOOZN3ecdBsMj5PwDVhT7ZHH4UgLVLJCCnEEy4gb81M_S5UMCIyF8YV6viP4AuRs&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBazTLzoazfDoxSFCb41mwWxBdI4r5DLM9ynunHFkljy-Yl8rMIEoDM2NMpOwe2LnM1Ya_hKu4vxeYikPYA-cJ6NRrrtBt2zQlDcIV7Jwv3ZhA-s-oGtzE_EKa6tPQ8dmNIkWoIMq6HQaAY5bwSA-hDVWapq-GfM5tQX-mzS95HsjHeQk2QF9pUDhQySThGaonQ7vLUuDWVtVUDwRXEoUADEIlF5-TrO2tD_GnFk8FYtogfcOXHtThkewxsF3jDCIkAdNW8w9mhzLKoNwXx2vuMQWvBaJepIiHGKv72NRltYrC2sE11c0i5MpsGX1l-kr8gWY2KEbjcRePIjo-_A2YADc3FeNZZq4ClI8cK1UjSAQ