សិស្សខូច គ្រូពូកែ! កំពូលគ្រូបង្រៀនទាំង ១៧ នាក់នេះពិតជាមានគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការការពារការបន្លំបានយ៉ាងអស្ចារ្យ

យើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់រសជាតិនៃការបន្លំខ្លះហេីយ។ នៅពេលដែលសិស្សកាន់តែមានល្បិចកលកាន់តែខ្លាំងឡើង ជាមួយនឹងជំនាញបន្លំ គ្រូបង្រៀនខ្លះមានអារម្មណ៍ថាត្រូវការការការពារដ៏ល្អផងដែរ។ សម្រាប់អ្នកខ្លះ ឧទាហរណ៍ដូចខាងក្រោមនេះ មើលទៅហាក់ដូចជាជ្រុលបន្តិចតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងទាំងអស់គ្នាអាចយល់ស្របថាវាអាចការពារបាន ប៉ុន្តែមើលទៅគួរអោយអស់សំណើចណាស់។

#1

Teachers Prevent Cheating 1

#2

Teachers Prevent Cheating 2

#3

Teachers Prevent Cheating 3

#4

Teachers Prevent Cheating 4

#5

Teachers Prevent Cheating 5

#6

Teachers Prevent Cheating 6

#7

Teachers Prevent Cheating 7

#8

Teachers Prevent Cheating 8

#9

Teachers Prevent Cheating 9

#10

Teachers Prevent Cheating 10

#11

Teachers Prevent Cheating 11

#12

Teachers Prevent Cheating 12

#13

Teachers Prevent Cheating 13

#14

Teachers Prevent Cheating 14

#15

Teachers Prevent Cheating 15

#16

Teachers Prevent Cheating 16

#17

Teachers Prevent Cheating 17

ប្រភព៖ BoredPanda