១២រូបភាពនៃគំនូរថ្លុកជាស្នារដៃកូនខ្មែរ

រូប​ភាព, ក្បាច់​រចនា, ក្បូរ​ក្បាច់​រំលេច... ដែល​កើត​មាន​ឡើង​ដោយ​គូរ: គំនូរ​រឿង​វេស្សន្ដរ​ជាតក ។ រូបគំនូរប៉ុន្មានសន្លឹកខាងក្រោមនេះជាស្នារដៃបែបឆ្នៃប្រឌិតបែបគំនូរថ្លុកដែលជាស្នារដៃកូនខ្មែរ។

ប្រភពរូបភាព៖ www.facebook.com

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12