១៧ រូបភាពបង្ហាញថាតក្កវិទ្យារបស់ក្មេងយើងមិនអាចយល់បានទេ!!!

ឪពុកម្តាយគ្រប់រូបតែងតែមានស្ថានភាពគួរឱ្យអស់សំណើចនិងឆ្គាំឆ្គងដែលទាក់ទងជាមួយកូន ៗ របស់ពួកគេពីរឿងអស្ចារ្យដែលពួកគេធ្វើរហូតដល់មានការសន្និដ្ឋានគួរឱ្យអស់សំណើចដែលពួកគេធ្វើឱ្យសក់របស់យើងប្រែទៅជាពណ៌ប្រផេះក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនណាមួយដោយមិនដឹងជាមុន។

តោះទៅមើលរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកខាងក្រោមនេះដើម្បីកាត់បន្ថយនូវភាពតានតឹង៖

When you realize that not everything is chocolate:

Every trip to the supermarket with your child is a challenge.

“Well, no need to start a college fund...”

Horseshoe crab costume

“My sister drew on her passport.”

Shopping can be really tiring.

This child does not want to admit that this is not an apple.

“I don’t think that’s a Band-Aid.”

“My son insists the crust be cut off his sandwiches, he then proceeds to eat every single one like this.”

“You can’t see me if I put my hands this way” is the logic of my little sibling...

“My son decided he wanted to hide.”

“My kid broke his headset. I woke up to this ingenuity this morning.”

When you want to look like an adult, you need makeup.

“My 4-year-old wouldn’t finish her dumpling because bites were already taken out of it. She’s the one who took the bites.”

Just go to sleep when you don’t know what else to do.

Well, it’s her party. She has fun the way she wants!

This guy loves a good party.

We are sure you have something to add to this compilation. Don’t be shy — share the funny things your children have done!

Preview photo credit Palifaith / Reddit