១៨ រូបភាពនៃHalloweenនៅឆ្នាំនេះពិតជាប្លែក!!

រាល់ពិធីបុណ្យហាឡូវីនមានវីរបុរសវីរនារីជាច្រើនចេញមកបង្ហាញខ្លួន។ ហើយខណៈពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងស្លៀកពាក់ដូចជា Harley Quinn ដែលជាតួរបស់នាគនិងព្រះនាង Disney ហើយក៏មានមនុស្សមួយចំនួនបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការស្រមើលស្រមៃរបស់ពួកគេហើយមានគំនិតគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលមិននឹកស្មានដល់ដែលមានរូបភាពប្លែកៗកើតមាននូវថ្ងៃហាឡូវីននុះ។

We know it’s not a competition, but some people definitely do deserve the crown. Here at Bright Side we made a compilation of the coolest highlights that show how Halloween 2019 went.

1. Truly iconic costume that’ll never not be cool

2. When you know how to make an appearance:

3. “My wife finally let me pick out the outfits this year.”

4. Hello there.

5. Smashed witch is the decoration we all needed.

6. Halloween costume: nailed it

7. That moment when you don’t know whether to laugh or to cry, but you will definitely remember it forever...

8. “Post-Endgame Black Widow”

9. Just a pumpkin drinking her human spice latte...

10. One of the main trends this Halloween:

11. Someone takes Halloween way too seriously.

12. “My son’s handmade Halloween costume. He’s been working on it since April.”

13. Dr. Stranger Things

14. That costume that almost gives you a heart attack

15. Who ya gonna call?

16. Izma is not that much into Halloween.

17. When pumpkin carving is a true art:

18. And the “Most Gorgeous Costume” award goes to...

Who do you think nailed it this year? What was your costume this Halloween? Share your photos with us in the comments.

Preview photo credit ParaFalcon / reddit