២៨ រឿងដែលប្រៀបធៀបតាមបែបសុភាពរាបសាដែលបង្ហាញពីសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់រូបគំនូរ!!

នៅពេលខ្លះវាពិតជាលំបាកក្នុងការពិពណ៌នាអំពីស្នេហាមនុស្សម្នាក់ណាស់ដូចនេះវិចិត្រករបានយកជក់គូរដែលបង្កប់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំង។ ហើយដូចដែលអ្នកបានដឹងហើយថាមានស្នាដៃជាច្រើនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៍ដ៏ខ្លាំងក្លាបែបនេះ!

គេហទំព័រ Bright Side បានសម្រេចចិត្តចែករំលែកស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់អ្នកគំនូរសម័យថ្មីដែលអាចធ្វើបាននិងមិនអាចធ្វើបានរបស់: គូរស្នេហ៍ពិតសម័យនេះ។

Incredibly sensual pictures by Zipsy

Heartwarming and tender illustrations by Jeong Hyocheon

True happiness by Nidhi Chanani

The movie love in Hong Seung Uk’s works

Amazing pictures by Margarita Kukhtina

Simple magic by Alexandra Dikaia

The joy of being together by Pascal Campion

Strong feelings in Marianna Tomaselli’s eyes

Vivid stories by Perci Chen

The lifelong journey depicted by Jarom Vogel

Two halves by Cloudy Thurstag

Love at first sight by Aeppol from South Korea

Always together by Iasio Neris

តើរូបភាពណាដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេ? តើវាធ្វើឱ្យមានអារម្មណ៍ជ្រាលជ្រៅទេ?

Preview photo credit zipcy/ Instagram, zipcy/ Instagram