រូបភាពផ្សព្វផ្សាយនៃផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិក មានទាំងខ្មែរ និងបរទេស ​ឃើញហើយសង្វេកដល់អាយុជីវិតមនុស្ស សត្វ និងបរិស្ថាន – Kalib9 ជីវិតកម្សាន្ត | Pelklas

រូបភាពផ្សព្វផ្សាយនៃផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិក មានទាំងខ្មែរ និងបរទេស ​ឃើញហើយសង្វេកដល់អាយុជីវិតមនុស្ស សត្វ និងបរិស្ថាន

មួយរយៈនេះ ប្រជាជនទូទាំងពិភពលោក ​កាន់តែមានការយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃថង់ផ្លាស្ទិក ​ដែលមិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យខូចខាតសម្បកផែនដី តែវាក៏បានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់អាយុជិវិតសត្វលើដី ក្នុងទឹក ​និងសុខភាពមនុស្សផងដែរ។

នោះក៏ដោយសារតែកាកសំណល់ធ្វើពីផ្លាស្ទិក ត្រូវបានគេដឹងថាប្រើពេលដល់ទៅរាប់សិប  រាប់រយឆ្នាំទម្រាំតែរលាយ ដែលវាជាគ្រោះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយអាចបង្ករមហន្តរាយនាពេលអនាគតនៃផែនដី។

ហេតុនេះហើយបានសព្វថ្ងៃមនុស្សទូទាំងពិភពលោកបានរួមគ្នាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ ​និងប្លាស្ទិក ​ទាំងនៅបរទេស ​ប្រទេសជិតខាង សូម្បីតែនៅស្រុកខ្មែរយើង ​ក៏បាចាប់ផ្តើមកាត់បន្ថយរបស់ផ្លាស្ទិកដូចគ្នាដែរ។

ដូច្នេះមកតាមដានរូបភាពផ្សព្វផ្សាយនៃផលប៉ះពាល់ថង់ផ្លាស្ទិច ដូចខាងក្រោមនេះ៖

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិក

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិក1

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិក2

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិក2e2

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិក4

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិក5

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិក6

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិក7

Body Of Death Fish On The Beach.

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិក11

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិក21

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិក111

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិក112

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិក122

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិក1111

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិក11111

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកad

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកadas

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកadcsd

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកadf

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកadsafddf

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកadsfs

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកasd

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកasdc

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកasdsdsa

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកcc

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកcvcx

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកd

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកds

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកdsasd

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកdsd

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកff

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកsa

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកv

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកvc

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកvcc

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកxc

ផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិកxx

Vsdផលប៉ះពាល់សំណល់ផ្លាស្ទិក