៣៥រូបភាពនៃមនុស្សគេងដែលគួរឱ្យអស់សំណើច និងអាក្រក់មេីលបំផុត

មានមនុស្ស ២ ប្រភេទនៅលើពិភពលោក៖​ មួយប្រភេទគឺអាចដេកលក់មិនថានៅពេលណានិងកន្លែងណានោះទេ។ ចំណែកមួយប្រភេទទៀតគឺគេងមិនលក់ទេប្រសិនបេីមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្ងាត់ ឧទាហរណ៍នៅលើយន្ដហោះមានគេនិយាយបែបកំប្លែងឮៗនៅមុនពេលហោះហើរខណៈពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍អត់នឿយ និងចង់គេងយ៉ាងខ្លាំង។

អាចគេងលក់យ៉ាងរហ័ស គឺអាចនិយាយបានថាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រមូលផ្តុំរូបភាពដែលគេថតបានពេលគេង។

#1

Sleeping Positions 1

#2

Sleeping Positions 2

#3

Sleeping Positions 3

#4

Sleeping Positions 4

#5

Sleeping Positions 5

#6

Sleeping Positions 6

#7

Sleeping Positions 7

#8

Sleeping Positions 8

#9

Sleeping Positions 9

#10

Sleeping Positions 10

#11

Sleeping Positions 11

#12

Sleeping Positions 12

#13

Sleeping Positions 13

#14

Sleeping Positions 14

#15

Sleeping Positions 15

#16

Sleeping Positions 16

#17

Sleeping Positions 17

#18

Sleeping Positions 18

#19

Sleeping Positions 19

#20

Sleeping Positions 20

#21

Sleeping Positions 21

#22

Sleeping Positions 22

#23

Sleeping Positions 23

#24

Sleeping Positions 24

#25

Sleeping Positions 25

#26

Sleeping Positions 26

#27

Sleeping Positions 27

#28

Sleeping Positions 28

#29

Sleeping Positions 29

#30

Sleeping Positions 30

#31

Sleeping Positions 31

#32

Sleeping Positions 32

#33

Sleeping Positions 33

#34

Sleeping Positions 34

#35

Sleeping Positions 35

ប្រភព៖ BoredPanda