ការចាក់សាក់ ២៤ ខាងក្រោមនេះធានាថានឹងធ្វើឲ្យអ្នកសើចហៀរទឹកមាត់!!

នៅក្នុងអត្ថបទថ្មីនេះយើងបានប្រមូលស្នាមសាក់ដែលប្រាប់ពីរឿងជាច្រើនអំពីម្ចាស់រូបសាក់។

យើងគិតថាសិល្បៈលេីរាងកាយ គឺថាសំខាន់ដូចជាគូរនៅលើផ្ទាំងក្រណាត់ផងដែរ វាត្រូវការចំណាយពេល និងជំនាញខ្លាំងខ្លា។ ការរចនាដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះ ដែលត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយ បែបឆ្នៃប្រឌិត នឹងធ្វេីអោយអ្នកចង់សាក់តាមជាមិនខាន់។

សូមក្រឡេកមើលការចាក់សាក់ផ្កាដែលយើងចូលចិត្តខាងក្រោម៖

ព័ត៌មាន​បន្ថែម៖ brightside.me

An amazing 3D effect

This one is truly hypnotizing

2 hands in one

3rd degree burn scar covered by a phoenix

“The wife and I got tattoos of a diagram depicting the position of the planets as they were at the exact time we were married.”

“My girlfriend’s tattoo of her cat in a shark costume and her actual cat in a shark costume”

A simple explanation of entropy

“I proposed to my girlfriend with this tattoo, she said yes!”

When you treat any situation with humor:

“My mom’s tattoo of her mom’s birth and death date, and heartbeat into a signature. When she passes, I will get the same tattoo (relating to her of course) in her memory.”

“This is my dog and I.”

A tattoo artist from Brazil made a unique tattoo that literally opens when the arm opens.

“Tribute tattoo for my best friend who passed away”

“I found a way to incorporate a scar into something much more.”

“I got this tattoo after my heart transplant.”

Honeybees for a pair of married beekeepers

“My dad passed away 7 years ago, he got this tattoo when he turned 18, and when I turned 18, I got it too.”

“My favorite scene from Spirited Away

“About a month ago, I lost a friend in a climbing accident. This is my reminder of him as well as a reminder to myself to climb safe.”

“Got my first tattoo done yesterday.”

“After her son passed away, this awesome lady got the image and writing from a card he’d written for her tattooed on her forearm.”

“Moved from Sydney to Ireland when I was 10. I’m 20 now and here’s my first tattoo.”

“Shortly after my mother’s death in Nov 2013, I found a notebook where she had written a random note to my sisters and I that we had never received. This was part of it and I decided to get a tattoo of it.”

And this is Emilia Clarke’s new tattoo.

Bonus: Her tattoo says “fresh spring rolls” in Thai.

Which tattoo amazed you the most? Do you or any of your relatives have any important tattoos on your body? Tell us in the comment section below.

Preview photo credit Alina Fokina / instagram