រូបភាព ៣០សន្លឹករបស់ជើងឯកពុកមាត់ និងពុកចង្កា ឆ្នាំ២០១៩

មានមនុស្សដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ និងមានឥទ្ធិពលបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានពុកមាត់ និងពុកចង្កា។ ដូច្នេះវាមិនគួរជាអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនោះទេ ដែលជើងឯកពុកមាត់ទាំងអស់នេះជួបជុំគ្នាម្តងទៀត ដើម្បីធ្វើអំពើឱ្យពិភពលោកចង់ដឹងចង់ឃេីញម្តងទៀត។

អ្នកស្រឡាញ់ពុកចង្ការដ៏អស្ចារ្យបំផុតបានជួបជុំគ្នាដើម្បីថតរូបនៅ 2019 National Beard and Mustache Championships ដេីម្បី សប្បុរសធម៌នៅថ្ងៃទី ៨ និងទី ៩ ខែវិច្ឆិកា។

អ្នកឈ្នះមិនទាន់ត្រូវបានគេប្រកាសនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែនោះមិនបានបញ្ឈប់យើងពីការចង់ឃេីញពុកចង្កានោះទេ។

សូមពិនិត្យមើលបេក្ខជន បេក្ខនារីកំពូលៗនៅក្នុងការប្រកួតជើងឯកនេះដូចខាងក្រោម៖

#1

2019 National Beard Mustache Championship 1

#2

2019 National Beard Mustache Championship 2

#3

2019 National Beard Mustache Championship 3

#4

2019 National Beard Mustache Championship 4

#5

2019 National Beard Mustache Championship 5

#6

2019 National Beard Mustache Championship 6

#7

2019 National Beard Mustache Championship 7

#8

2019 National Beard Mustache Championship 8

#9

2019 National Beard Mustache Championship 9

#10

2019 National Beard Mustache Championship 10

#11

2019 National Beard Mustache Championship 11

#12

2019 National Beard Mustache Championship 12

#13

2019 National Beard Mustache Championship 13

#14

2019 National Beard Mustache Championship 14

#15

2019 National Beard Mustache Championship 15

#16

2019 National Beard Mustache Championship 16

#17

2019 National Beard Mustache Championship 17

#18

2019 National Beard Mustache Championship 18

#19

2019 National Beard Mustache Championship 19

#20

2019 National Beard Mustache Championship 20

#21

2019 National Beard Mustache Championship 21

#22

2019 National Beard Mustache Championship 22

#23

2019 National Beard Mustache Championship 23

#24

2019 National Beard Mustache Championship 24

#25

2019 National Beard Mustache Championship 25

#26

2019 National Beard Mustache Championship 26

#27

2019 National Beard Mustache Championship 27

#28

2019 National Beard Mustache Championship 28

#29

2019 National Beard Mustache Championship 29

#30

2019 National Beard Mustache Championship 30

ប្រភព៖ BoredPanda