រៀនពាក្យដែលទាក់ទងទៅនឹង សម្ភារៈ ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះជាភាសាអង់គ្លេស-ខ្មែរ

សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា! នៅក្នុងមេរៀននេះ យើងនឹងរៀនអំពីពាក្យដែលទាក់ទងទៅនឹង សម្ភារៈ ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះ ជាភាសាអង់គ្លេស និងខ្មែរ។  ដើម្បីអោយអ្នកយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ សូមយកពាក្យ ដែល បានរៀនក្នុងមេរៀននេះ ទៅអនុវត្ត ក្នុងការសរសេរ  និងការនិយាយ។

 

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

Slide12

Slide11

Slide10

Slide9

Slide8

Slide7