៣៦ រូបភាពនៃមិត្តភាពយូរអង្វែងពីអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នដែលមិនគួរឱ្យជឿ

មិត្តភាពគឺជាអំណោយមួយដ៏មានតម្លៃបំផុតក្នុងជីវិត។ ការបានស្គាល់ និងរាប់អានគ្នាសុទ្ធតែជានិស្ស័យ។ មានមិត្តខ្លះយើងមានទំនាក់ទំនងត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីហើយក៏ ឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នា ទៅវិញ ទោះបីជាយ៉ាងណា យើងពិតជាមានសំណាងណាស់ដែលមានមិត្តជិតស្និទមួយចំនួនដែលតែងតែរាប់អានគ្នា និងរក្សាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពល្អបានយូអង្វែងបើទោះបីជាយើងមិនសូវមានពេលជាមួយគ្នាច្រើនដូចមុន។

រូបភាពខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីមិត្តភាពយូរអង្វែងពីអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នដែលមិនគួរឱ្យជឿ៖

#1

Fri1

#2

Fri2

#3

Fri3

#4

Fri4

#5

Fri5

#6

Fri6

#7

Fri7

Fri8

Fri9

Fri10

Fri11

Fri12

Fri13

Fri14

Fri15

Fri16

Fri17

Fri18

Fri19

Fri20

Fri21

Fri22

Fri23

Fri24

Fri25

Fri26

Fri27

Fri28

Fri29

Fri30

Fri31

Fri32

Fri33

Fri34

Fri35

Fri36

តើអ្នកមានរូបថតជាមួយមិត្តភក្តិពី អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន ដូចក្នុងរូបនេះទេ? បើសិនជាអ្នកមិនមានទេ អ្នកអាចថតរូបបែបនេះដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍។

 

By Geo

Source Photo : Boredpanda