រៀនពីគុណនាមកម្រិតខ្លាំង ដែលអ្នកមិនសូវជួបជាភាសាអង់គ្លេស

បើសិនជាអ្នកជាសិស្សរៀនភាសាអង់គ្លេស ជាភាសាបរទេសភាគច្រើនគ្រូតែងតែ ប្រើប្រាស់គុណនាម ងាយៗជាឧទាហរណ៍ good / bad / happy ដែលយើងតែងតែលឺជាញឹកញាប់ ហើយបើសិនជាយើងចង់ប្រើប្រាស់ គុណនាមទាំងនោះដើម្បីសង្ក់តន័យអោយវា កាន់តែខ្លាំង យើងតែងតែប្រើ adverb ដដែលៗមកប្រើ គឺ Very ដូចជាក្នុង Very good / very bad / very happy។ ប៉ុន្តែយើងក៏មានគុណនាមមួយចំនួនដែលអាចប្រើជំនួសពាក្យ Very បានដែរ ដូចជា Very bad = terrible ។

នៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងរៀនអំពីគុណនាមមួយចំនួនទាំងនោះ និងលើកយើងយកប្រយោគជាឧទាហរណ៍ខ្លះអំពីវា។

Strong Adjectives

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

Slide7

Slide8

Slide9

Slide10

Slide11

Slide12

 

By thesalekh.com