ផ្ទះឈើឆ្ងាយពីទីក្រុងដែលគួរអោយចង់រស់នៅពេលឈានចូលវ័យចំណាស់

នៅពេលដែលឈានចូលវ័យចំណាស់ មនុស្សភាគច្រើន ចាប់ផ្តើមចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់ និងរស់នៅជាមួយធម្មជាតិប្រកបដោយសេចក្តីសុខ។

ពួកគេចង់មានផ្ទះនៅតំបន់ឆ្ងាយពីទីក្រុងជាពិសេសនៅតំបន់ដែលមានដើមឈើ និងហ៊ុមព័ទ្ធដោយធម្មជាតិ ដោយសារតែ ផ្ទះនៅទីនោះធ្វើអោយគេ មានសុខភាពល្អ ទទួលយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធ និងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងចិត្ត។

រូបភាពខាងក្រោមនេះគឺជាផ្ទះឈើ ដែលនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងស្ងប់ស្ងាត់ដែលគួរអោយចង់រស់ នៅពេលចាស់ទៅ៖

រូបផ្ទះឈើតូចៗដែលគួរអោយចង់រស់នៅ

Ca1

Ca2

Ca3

Ca4

Ca5

Ca6

Ca7

Ca8

Ca9

Ca10

Ca11

Ca12

Ca13

Ca14

Ca15

Ca16

Ca17

Ca18

Ca19

Ca20

Ca21

Ca22

Ca23

Ca24

Ca25

Ca26

Ca27

Ca28

Ca29

Ca30

Ca31

Ca32

Ca33

Ca34

Ca35

Ca36

 

ដោយ Geo

ប្រភពរូបភាព ហ្វេសប៊ុក