ចម្រៀងល្បីកំពូលប៉ុន្មានបទនេះ ក្មេងជំនាន់ ៩០ជាង សុទ្ធតែស្គាល់ និងចេះច្រៀងគ្រប់គ្នា

ភ្នំពេញ៖ បទចម្រៀង ជារបស់កម្សាន្តមួយដែលមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តស្ដាប់ នៅពេលនៅម្នាក់ឯង ឬនៅជាមួយមិត្តភក្តិ ក្រុមគ្រួសារ។ មនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានប្រវត្តិ ឬសាច់រឿងមួយជាមួយបទចម្រៀងមួយបទណាមួយក្នុងនេះ បើសិនអ្នកជាក្មេងជំនាន់ ៩០ជាង។

បទចម្រៀងដែលល្បីជំនាន់នោះ សុទ្ធតែជាបទចម្រៀងដែលនៅតែដិតក្នុងអារម្មណ៍ ហើយនៅតែមានអារម្មណ៍ថា ថ្មីៗ មិនអាចបំភ្លេចបាន៖

១. រដឺនមានស្នេហ៍ (ព្រាប សុវត្ថិ)

https://www.youtube.com/watch?v=LMuRHugPlno

២. ធីលម៉ូង (ព្រាប សុវត្ថិ)

https://www.youtube.com/watch?v=FEMALB4dvjw

៣. ដើម្បីអ្វីទៅអូន (សាពូន មីដាដា)

https://www.youtube.com/watch?v=P9-3ImCpFzQ

៤. បេះដូងគ្មានឈាម (ណុប ប៉ាយារិទ្ធ)

https://www.youtube.com/watch?v=JpbV1Nl6w9Y

៥. ប្រវាស់ចិត្ត (ព្រាប សុវត្ថិ)

https://www.youtube.com/watch?v=k-Fj7g4iZb0

៦. គ្មានអ្នកយល់ចិត្ត​ (ពេជ្រ សោភា)

https://www.youtube.com/watch?v=BPAJM3MZOCc

៧. ស្លាប់ក្នុងឧទ្យានទឹកភ្នែក

https://www.youtube.com/watch?v=Egt_UgxGgaw

៨. ពោធិ៍ចិនតុងអន្លង់ស្នេហ៍ (គឹម លក្ខិណា)

https://www.youtube.com/watch?v=1JJ8ti8EZg4

៩. You Better not come home (ព្រាប សុវត្ថិ - ពេជ្រ សោភា - Dj Sdey)

https://www.youtube.com/watch?v=qxR4mtTHXjc

១០. នារីលើវិថីស្នេហ៍ (កញ្ញា - ធីនា - សេរិយ៉ា)

https://www.youtube.com/watch?v=zhdyrdCVKWY

១១. Mr. Lonely (ព្រាប សុវត្ថិ)

https://www.youtube.com/watch?v=Nw-GmWPrJGQ

១២. ម្អមស្រែ (ព្រាប សុវត្ថិ)

https://www.youtube.com/watch?v=pFYuxfBFg8Y

១៣. ហែកបេះដូង (ព្រាប សុវត្ថិ - ហ៊ឹម ស៊ីវន)

https://www.youtube.com/watch?v=iEgyzDr1tSo

១៤. ត្រូវកាត់ចិត្តដើម្បីអនាគតអូន (សាពូន មីដាដា)

https://www.youtube.com/watch?v=RMWVk5GuVwI

១៥. ដំរីថ្នមស្នេហ៍ (ព្រាប សុវត្ថិ - គឹម លក្ខិណា)

https://www.youtube.com/watch?v=UmImLkbwpPs