មកមើលទិដ្ឋភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទសវត្សឆ្នាំ ៦០ ៧០ និង៨០ ​ពិតជាស្រស់ស្អាត និងមានសណ្តាប់ធ្នាប់ខ្លាំងណាស់

រូបភាពជាច្រើនត្រូវបានទម្លាយឱ្យឃើញពីទិដ្ឋភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងសម័យដើម ​ខ្ទង់អំឡុងឆ្នាំ  ៦០  ៧០ និង ​៨០ ​ដែលរូបភាពទាំងអស់ពិតជាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់។

ទិដ្ឋភាពទូទៅត្រូវបានគេដឹងថា មានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំង ​ទាំងអគារមើលទៅរៀបរយ  ចរាចរណ៍ក៏ស្ងប់ស្ងាត់ ទីក្រុងក៏គ្មានសំរាម សូម្បីទាំងសេដ្ឋកិច្ចវិស័យអប់រំ និងសុខាភិបាលក៏មានការរីកចំរើនខ្លាំងផងដែរ។

រូបភាពទាំងអស់ត្រូវបានលាយឡំគ្នា  មានទាំងសម័យឆ្នាំ  ៦០  មុនសង្គ្រាម ​សង្គ្រាមមុនសង្គ្រាម ​និងសម័យកម្ពុជាប្រជាមានិតជាដើម ​សុទ្ធតែជារូបភាពគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់។

តោះ! មកទស្សនារូបភាពទិដ្ឋភាពប្រទេសកម្ពុជានេះទាំងអស់គ្នា ៖

ប្រភពរូបភាព៖ CNC TV  (Given Credit to own Picture)

77091136_1541024916070297_3482926707042680832_n

77377963_1541025746070214_4296944376820531200_n

77427170_1541025026070286_4799886370032058368_n

78046772_1541025356070253_8487306709239332864_o

78095865_1541025422736913_4482068939135778816_o

78105377_1541025576070231_6053310779380203520_n

78224913_1541024666070322_6573184238047199232_n

78264786_1541024866070302_7511282662602964992_n

78350889_1541024596070329_2969643854216560640_o

78363423_1541025489403573_8023193861788532736_n

78381043_1541025446070244_547717692992258048_n


78401614_1541025662736889_1426396512023216128_n

78676803_1541025596070229_8309632420534026240_n

78682446_1541025549403567_775776423435567104_n

78689350_1541025132736942_7467295780810784768_o

78695014_1541025789403543_3272964550718128128_n

78727465_1541024966070292_2396902414742454272_n

78756423_1541025066070282_9111231462958432256_n

78912334_1541025516070237_81319218565349376_n

79025610_1541025626070226_2557182584115167232_n

79097984_1541025242736931_426161507106029568_o

79186041_1541025706070218_4128986455190011904_n

79245806_1541024819403640_4040503995679113216_o

79433818_1541024629403659_1417052909455015936_o

79477741_1541025202736935_8968919916333760512_n

79545057_1541025296070259_7986321606207078400_o