សៀវភៅសិក្សាចំនួន ១៦ ក្បាលដែលគូរដោយនិស្សិតៗនាពេលពួកគាត់អផ្សុកឬធុញម៉ោងរៀន! – Kalib9 ប្លែកៗ | Pelklas

សៀវភៅសិក្សាចំនួន ១៦ ក្បាលដែលគូរដោយនិស្សិតៗនាពេលពួកគាត់អផ្សុកឬធុញម៉ោងរៀន!

ភាពធុញក្នុងម៉ោងសិក្សារបស់សិស្សនិស្សិតគឺបានបន្សល់នូវរូបភាពបែបកម្លែងៗនៅក្នុងសៀវភៅដែលអាចធ្វើឲ្យគេរាល់គ្នាអាចសើចបាននាពេលបានឃើញរូបទាំងអស់នោះ។

តោះទៅមើលភាពអស់សំណើចដែលពួកគេបានគូរ៖

16. ចូលចិត្តតន្ត្រីតែម៉ែឲ្យរៀនប្រវត្តិសាស្រ្ត.

15. រៀនម៉ោងគណិតតែជាងគំនូរចូលខ្លួន.

14. ទាល់តែអ្នកមានបុណ្យបានមើលឃើញសត្វស្លាប

13. មើលរឿងហេរ៉ូច្រើនពេក.

12. ពេលអ្នកចង់រាំតែបែរជាទៅរៀន.

11. ពេលខែក្តៅ.

10. samurai selfie.

9. Just about anyone should, in fact.

8. A fresh view on regular exercises.

7. អ្វីៗអាចកើតឡើងនៅពេលហែលទឹក។

6. នៅពេលឃ្លាន

5.នៅពេលដែលធុញនឹងមេរៀនបំផុត

4. ខ្សែសង្វាក់នៃម្ហូបអាហារ។

3. CDs are extinct like the dinosaurs — it’s all the artist wanted to say.

2. Be careful when doing PE.

1. Any baseball team would be flattered to have this player with them.

Preview photo credit totti201333/twitter