សត្វ ២២ ប្រភេទដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានស្គាល់ពីមុនមក

នៅក្នុងសមុទ្រ ព្រៃម៉ាដាហ្កាស្កានិងសូម្បីតែសាន់ណាអាហ្រ្វិកមានសត្វរាប់សិបក្បាលដែលមើលទៅគួរអោយទាក់ទាញ។ សត្វចម្លែកទាំងនេះគឺជាអាទិទេពសម្រាប់អ្នកថតរូបនិងជារូបផ្គុំដែលជារូបពិតសម្រាប់អ្នកដែលបានឃើញរូបភាពនៅលើបណ្តាញសង្គមមុនគេ៖ តើវាពិតជាមានមែន?

ធម្មជាតិបានបង្កើតសត្វចម្លែក ៗ ទាំងនេះហើយពួកវាមិនមែនជាផលិតផលរបស់ Photoshopនោះទេ ឬការស្រមើស្រមៃរបស់វិចិត្រករទេ។

សត្វបាតាជាត្រីសមុទ្រ(Batfish)

ឈ្មោះមួយផ្សេងទៀតគឺសត្វប្រចៀវក្រហម។ វាជាត្រីទឹកប្រៃប៉ុន្តែវាអាចរស់នៅក្នុងអាងចិញ្ចឹមត្រីដោយគ្មានបញ្ហា។

សត្វល្អិតប្រភេទខ្លាឃ្មុំផេនដា

Umbonia Spinosa

This bug uses its dorsal horn to cut shoots, and then it drinks their juice.

Lowland Streaked Tenrec

It makes a clicking noise, similar to a rattlesnake sound.

Mountain Goat

It seems to be even more surprised than the photographer.

Hummingbird Hawk-Moth

A butterfly from the hawk moth family.

Blue glaucus

One of the world’s most beautiful (and most poisonous) marine animals.

Harlequin Mantis Shrimp

This predator can strike you with its claws, which are as powerful as a bullet 22 caliber.

Patagonian Mara

Other names: Patagonian Hare or Patagonian Cavy.

Sunda Flying Lemur

Lives in the trees and never goes down voluntarily.

Kiwa Hirsuta

The fur on its claws is just thick, long setae (bristles).

Superb Bird-of-Paradise

During the mating dance, a male erects his breast shield and dances in front of a female.

Venezuelan Poodle Moth

A very recent type of moth.

Saiga Antelope

Unlike other antelopes, the saiga antelope has an excessively large nose that is able to move.

Atheris Hispida

This snake has unusually keeled scales that gives it a bristly appearance.

Blue Parrotfish

The family includes about 80 species, where all the fish are bright-colored and beautiful.

Shoebill

Also known as a whalehead.

Okapi

Despite the fact that the okapi resembles a horse in stature and markings, they belong to the Giraffidae family.

Narwhal

Narwhals only have two upper teeth, and the male’s left one develops into a large 3-meter tusk.

Thorny dragon

Another name: Moloch. The lizard was named after an ancient Eastern deity. In the legend, Moloch demanded human sacrifices.

And these are just some fluffy cows because they’re incredibly cute.

Fluffy cows should produce condensed milk.