វត្ថុអស្ចារ្យទាំង ២០ ដែលមនុស្សបានរកឃើញនៅកន្លែងដែលមិននឹកស្មានដល់!!!

ការស្វែងរករបស់ល្អ ៗ នៅកន្លែងដែលមិននឹកស្មានដល់បំផុត ធ្វើឱ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ថាពួកគេរកឃើញកំណប់ទ្រព្យ។ សូមស្រមៃគិតអំពីការរកឃើញស្លឹកឈើ ៧ សន្លឹកឬសៀវភៅសរសេរដែលមានអាយុកាល ១០០ ឆ្នាំកន្លងទៅ។ មនុស្សមួយចំនួនបានរកឃើញរបស់របរបែបនេះហើយថែមទាំងអាចថតរូបដើម្បីយកបកង្ហាញនៅពេលនេះទៀតផង។

គេហទំព័រ៖ kalib9 បង្ហាញរូបភាពចំនួន ២០ សន្លឹកដែលមនុស្សបានថតនៅការរកឃើញដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគេ។

1. “I found a child’s time capsule while digging in my yard.”

1

2. “This mushroom growing inside a glass globe”

2

3. “A conservatory in my town has a shack made of pumpkins.”

3

4. “I found this partially weathered lava rock on the beach.”

4

5. “Just throw down a towel and save a spot for us.”

5

6. “I found a really tiny banana.”

6

7. “I found this picture floating in the ocean while snorkeling.”

7

8. “A little patch of clovers in a bottle”

8

9. “Rectangular-shaped CD (it works)”

9

10. “This old notebook I found is over 100 years old.”

10

11. “I found a Super Nintendo that’s been made into part of a wall.”

11

12. “This white fern I found on my hike today”

12

13. “I found a 7 leaf clover!!!”

13

14. “This troll I came across in the woods”

14

15. “My dad and his friend found the boot that Reese Witherspoon threw off a cliff during the filming of the movie Wild.”

15

16. “This mouse I found at my work has a calculator on it.”

16

17. “I found an awesome abandoned playground on the grounds of an abandoned children’s psychiatric hospital.”

17

18. “I found a colored in gold dollar.”

18

19. “This log accessorized with pennies I found while hiking”

19

20. “This clear leaf I found while on a tour at a botanical garden”

20

តើអ្នកធ្លាប់បានរកឃើញអ្វីដែលគួរឱ្យស្ញប់ស្ញែងដូចអ្វីនៅក្នុងរូបភាពទាំងនេះទេ?

ចែករំលែករូបថតរបស់អ្នកជាមួយពួកយើងនៅក្នុងមតិយោបល់!

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Sokheng

ប្រភពដើម៖ Bright side