រូបថត ២០ សន្លឹកដែលបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរ, តែវាជាកាពិត!!!

យើងទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅពេលដែលយើងកត់សំគាល់ការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន នៅក្នុងខ្លួនយើង សត្វចិញ្ចឹម ឬផ្ទះរបស់យើង ហើយយើងចូលចិត្តវានៅពេលដែលពិភពលោករបស់យើងមានភាពច្របូកច្របល់តិចតួច។ នេះជាការចងក្រងរបស់យើង ហើយយើងបានចែករំលែករូបថតនៃការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចនិងច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។

គេហទំព័រ៖ kalib9 ជឿជាក់ថាការប្រៀបធៀបរូបថតជួយឱ្យយើងមើលឃើញពីភាពខុសគ្នាជាច្រើន។

“11 to 25. Waiters always called me sir and I couldn’t understand why.”

1

Wedding dress before and after being sized especially for the bride and decorated with a belt

2

“Things you don’t think about when losing weight. Before and after 30ish pounds”

3

“Before and after dental veneers, weight loss, and self-care!”

4

What a difference a year makes...

5

A different hair and eyebrow color can change your entire look.

6

“My hair transformation before and after beauty school brought out my natural curl.”

7

"2009 to 2019, looks like I stopped over-plucking my eyebrows.

8

“Our kitchen — When we bought the house vs Now”

9

“16 (110 lbs) to 22 (135 lbs) — I was only really consistent in the gym for the past 2 years. Main focus was to grow quads and glutes.”

10

my cat that lives with my mom now, needed to lose 26 pounds.

11

“12 to 29, same shirt, same size, but I’m probably more weird now than I was then.”

12

was 22 years old

13

“How my garden has changed”

14

So I recently moved into my first home and thought, “I wonder what a power wash could do to the garden?”

15

“18 years old and 23 years old. A lot has changed since school. Yes, this is the same person.”

16

Double jaw surgery

17

“Mom graduating with me 21 years ago as a nurse and me graduating as a paramedic with her 21 years later”

18

Before and after surgery

19

“Stay in a caloric deficit and don’t let others tell you who you are.”

21

តើអ្នកមានរូបថតដែលសំខាន់ៗបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរទេ?

ចែករំលែករូបថតរបស់អ្នកជាមួយពួកយើងនៅក្នុងមតិយោបល់!

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Sokheng

ប្រភពដើម៖ Bright side