ឆ្មាដែលមិនចេះខ្លាច នឹងគួរអោយខ្នាញ់ជាង!!! ២០សន្លឹកនៃសត្វឆ្មាដែលមិនចេះខ្មាស់អៀនដែលមិនគិតថានរណាជាចៅហ្វាយក្នុងផ្ទះទេ (ហើយវាមិនមែនជាមនុស្សទេ)

ក្នុងករណីភាគច្រើននៃសត្វចិញ្ចឹមដែលគួរឱ្យស្រឡាញ់របស់យើងដើរតួជាដៃគូប្រឆាំងនឹងភាពតានតឹងរបស់យើង ដែលត្រៀមខ្លួនដើម្បីជម្រុញអារម្មណ៍របស់យើងអោយកាន់តែស្រស់ថ្លា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសត្វឆ្មាខ្លះមិនមានចំនុចល្អច្រើននោះទេ។ ពួកវាមិនស្តាប់តាមបញ្ជារបស់ម្ចាស់ពួកគេ ដូចជាពួកគេលួចអាហាររបស់យើងហើយជាទូទៅវានឹងនាំភាពវឹកវរចូលក្នុងជីវិតរបស់យើង។ ហើយពេលខ្លះយើងដឹងច្បាស់ថា ពួកវាគិតខ្លួនវាថាពួកវាគឺជាចៅហ្វាយក្នុងផ្ទះទៀតផង។

គេហទំព័រ៖ kalib9 យើងប្រាកដថារាល់អ្នកដែលចញ្ចឹមត្រូវមានជំនាញពិសេស នឹងគិតថាពួកវាជាកូនរបស់ពួកគេ។ ហើយការចងក្រងនេះគឺជាភស្ដុតាងល្អដែលបង្ហាញពីការពិតនេះ។

“Hey internet company, please forget all those angry calls to tech support. I finally figured out what was wrong with my router.”

1

“I couldn’t figure out why the fabric felt wet but he’s got the thread running through his teeth as I sew — that’s my cat, cleaning his teeth while I’m busy with work.”

2

“My friend’s cat likes sitting on her head — literally.”

4

When you want to stroke his “cuteness majesty” but he is not in the mood:

5

“That backless plastic stool will do for you, Hooman!”

6

“Stood on the dryer, tore the wreath down, made a bed, and now just purring away.”

7

“Every morning he blocks the door and only budges when you throw him a couple of treats.”

8

“Just why?”

9

“Oh, were you gonna cook something in that?”

10

“Catzilla! Messi photobombed my friend’s bridal pics!”

11

“My cat can’t stand hugs.”

12

“Meanwhile, back at the house...”

13

“Every time I try to play the Sims...”

14

“My cat loves to shred toilet paper. Today, she found my entire stash.”

15

“My cat Tauntaun turns into a jerk when I try to sleep.”

16

“My cat has the entire house to sit in, but settled for a plate of glitter cones.”

17

“Don’t blame me! It was already like this when I got here. ”

18

So that’s what this shelf in the fridge is for:

19

Even snow won’t stop you when you’re hungry.

20

“I’m pretty sure my cats are planning to kill me.”

21

“She has an $80 cat bed, and yet she’s been sleeping in this bag for 2 days now and won’t get out.”

22

When you try to completely make a person bend to your will:

23

តើសត្វចិញ្ចឹមដែលរបស់អ្នកដែលធ្វើដូចជាចៅហ្វាយអ្នកដែររឺទេ?

ចែករំលែកជាមួយពួកយើងនៅក្នុងមតិយោបល់ខាងក្រោម!

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Sokheng

ប្រភពដើម៖ Bright side