វិទ្យាសាស្រ្តបានពន្យល់ពីសូរ្យគ្រាសនិងចន្ទគ្រាសដូចម្តេច?

យោងតាមផែនដីវិទ្យាបានពន្យល់ពីរឿងរ៉ាវមួយចំនួនពីបាតុភូតផ្សេងៗនៃផែនដីរបស់យើងដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីជំនឿ(ហាមមិនឲ្យស្រ្តីមានផ្ទៃដំបូងចេញក្រៅទេ ខ្លាចកូនកូនមកមិនគ្រប់សតិ)ដែលជាការយល់ឃើញរបស់មនុស្សទូទៅអំពីបាតុភូតសូរ្យគ្រាសនិងចន្ទគ្រាស។ តើអ្នកឆ្ងល់ទេហេតុអីបានកើតមានសូរ្យគ្រាស និងចន្ទគ្រាស?តើផែនដីវិទ្យាបានពន្យល់អ្វីខ្លះចំពោះបាតុភូតទាំងពីរខាងលើនេះ តោះមកតាមដានទាំងអស់គ្នា។

Untitled(2)

បាតុភូតសូរ្យគ្រាសជាបាតុភូតដែលកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះចន្ទស្ថិតនៅចន្លោះភពផែនដី និងព្រះអាទិត្យហើយស្រមោលរបស់ព្រះចន្ទចោលមកលើផ្នែកណាមួយនៃភពផែនដី។

បាតុភូតចន្ទគ្រាស ជាបាតុភូតដែលកើតឡើងនៅពេលផែនដីស្ថិតនៅចន្លោះព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទហើយស្រមោលងងឹតរបស់ផែនដីចោលមកលើផ្ទៃព្រះអាទិត្យ។

 

រៀបរៀងដោយ៖ ស្រីណាង