ប្រជាជននៅពាសពេញពិភពលោកកំពុងបង្កើតសិល្បៈគំនូរដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេអំពីភ្លើងឆេះនៅអូស្រ្តាលី (២៥ សន្លឹក)

នៅពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលបានមើលឃើញភ្លើងឆេះព្រៃនៅទូទាំងប្រទេសអូស្រ្តាលីមនុស្សជាច្រើនមកពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នានៃពិភពលោកកំពុងបង្កើតសិល្បៈគំនូរសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសត្វទាំងនោះដែលបង្ហាញប្រាប់យើងអំពីការឈឺចាប់របស់ពួកគេ។

នាពេលនេះយើងខ្ញុំបានលើកយកយល់ដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនាពេលថ្មីៗនេះហើយយើងបានប្រមូលស្នាដៃសិល្បៈចំនួន ២៥ ដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នក។

25.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Bonnie Pang (@bonniepangart) on

24.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kong Chi Lo (@cusonlo) on

23.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by (@sky_garden) on

22.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by the art of hieu (@kelogsloops) on

21.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by LALEH MOHMEDI | FOOD ARTIST (@jacobs_food_diaries) on

20.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Nikolay Mochkin (@ellejart) on

19.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Moin Nazim (@moinazim_graphics) on

18.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Susie (@catandcatcomics) on

17.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Nikolay Mochkin (@ellejart) on

16.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Guilherme Bandeira (@guilherme_bandeira) on

15.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sally & Piper (@sallyandpiper) on

14.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Debb Oliver (@the_monkey_brush) on

13.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Danilo Tanaka (@danilotsouzart) on

12.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Erhan Cihangiroğlu (@erhancihangiroglu) on

11.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Martin Bruckner (@spaghettitoesdad) on

10.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ROSANNA SPAGNUOLO (@rosanna_spagnuolo) on

9.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Illustrator, creative designer (@anniko_story) on

8.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Antonio Lorente (@antonioilustrando) on

7.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by XANDRA M. (@xandra.m.stories) on

6.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Katharina Rot Illustration (@sarahrot) on

5.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Vers Draws Panels (@sleepydoops) on

4.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by (@georangel_makeup) on

3.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Dary (@theartdary) on

2.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Gustavo C. (@trescorderos) on

1.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Melina Illustrates (@melanippe_art) on

ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការបរិច្ចាគសូមពិនិត្យមើលតំណភ្ជាប់នេះ។