លោកយាយអាយុ ៩៣ឆ្នាំ តុបតែងខ្លួនប្លែកៗ ល្បីល្បាញពេញបណ្ដាញសង្គមជាមួយចៅប្រុសអាយុ ២៧ឆ្នាំ

អ្នកណាថាកាន់តែចាស់ កាន់តែធុញទ្រាន់ ហើយកាន់តែឯកា? លោកយាយ អាយុ៩៣ឆ្នាំរូបនេះ បានធ្វើឱ្យបណ្ដាញអ៊ីនធើណែតបង្វែរមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយកាយវិកាប្លែកៗ និងសម្លៀកបំពាក់ប្លែកៗរបស់គាត់ ជាមួយចៅប្រុសអាយុ ២៧ ឆ្នាំរបស់គាត់ ក្នុងរូបរាងផ្សេងៗ។

លោកយាយអាយុ ៩៣ ឆ្នាំរូបនេះ​បានថតរូបជាច្រើន ជាមួយចៅប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះ Ross ក្នុងរូបភាពកាយវិកាប្លែកៗ ជាពិសេសរូបភាពខ្លះបានតុបតែងយកលំនំតាមសាច់រឿង និងកាយវិកាប្លែកៗ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកដែលបានឃើញហើយ ទប់សំណើចមិនបាន។

ទស្សនារូបភាពលោកយាយ Cute និងចៅប្រុសខាងក្រោមនេះ៖

Granny Ross Smith Viral Sensation 1

Screen Shot 2020 01 13 At 6.52.37 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.52.54 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.53.07 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.53.15 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.53.22 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.53.29 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.53.37 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.53.44 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.53.54 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.53.59 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.54.04 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.54.09 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.54.16 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.54.21 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.54.26 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.54.32 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.54.40 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.54.45 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.54.50 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.54.58 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.55.07 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.55.16 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.55.21 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.55.27 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.55.31 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.55.37 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.55.41 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.55.47 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.55.57 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.56.11 PM

Screen Shot 2020 01 13 At 6.56.22 PM