ក្រឡេកទៅមើលការតុបតែងខ្លួនចម្លែកៗពីមុនរបស់ Lady Gaga ឃើញហើយពិតជាគាំងមិនដឹងនិយាយថាម៉េច!

កំពូលតារាចម្រៀងល្បីមួយរូបដែលទើបទទួលបាន ពាន Oscars ផ្នែក Best Original Song - Lady Gaga ធ្លាប់ជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលគេតែងឃើញការតុបតែងខ្លួនបែបប្លែកៗ និងគ្មានអ្នកណាដូច។

Thumbnail

10701160 Image Crop 2000x1458 1551763651 728 990ad66b4c 1552297535

កម្រងរូបភាពខាងក្រោមនេះ ជារូបភាពនៃការតុបតែងខ្លួនចម្លែកៗកាលពីមុនរបស់ Lady Gaga ទោះជាពេលនេះនាងបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ ក៏ដូចជាការតុបតែងខ្លួនបែបសាមញ្ញក៏ដោយ។

ទស្សនារូបខាងក្រោម៖

10700810 Image Crop 1332x1935 1551712451 728 9fc7c318b3 1552297535

10700860 Image Crop 1642x1942 1551712243 728 Bccccdc108 1552297535

10700910 Image Crop 1349x2000 1551712205 728 F8542965a2 1552297535

10701010 Image Crop 1332x1956 1551712184 728 Abd973a1a4 1552297535

10701110 Image Crop 1441x1949 1551712222 728 Bf7df1b733 1552297535

10701210 Image Crop 1308x1949 1551712902 728 27a6614186 1552297535

10701260 Image Crop 1453x1770 1551712535 728 F109192a51 1552297535

10701410 Image Crop 1334x1949 1551712336 728 033f5c2e3c 1552297535

10701510 Image Crop 1809x1949 1551712423 728 12beab3c9d 1552297535

10701560 Image Crop 1334x1942 1551712607 728 6e09745335 1552297535

2

3

4

5