ក្មេងៗសព្វថ្ងៃមានសំណាងណាស់! មិនដែលស្គាល់បញ្ហាទាំងអស់នេះទេ – Kalib9 ប្លែកៗ | Pelklas

ក្មេងៗសព្វថ្ងៃមានសំណាងណាស់! មិនដែលស្គាល់បញ្ហាទាំងអស់នេះទេ

ក្មេងៗថ្ងៃនេះមានសំណាងណាស់ ពួកគេមិនដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការទុក PlayStation ឱ្យដំណេីរការរយៈពេលប្រាំថ្ងៃជាប់គ្នា ដើម្បីកុំអោយបាត់បង់វឌ្ឍនភាពរបស់វា ឬ ទាញយកអ្វីមួយពីអ៊ីនធឺណិតរយៈពេលបីម៉ោង តែប្រសិនបេីមាននរណាគេខលមកវានឹងដាច់។ ប៉ុន្តែពួកគេក៏នឹងមិនដែលទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការទៅ blockbuster ដើម្បីយកខ្សែអាត់ VHS ខ្លះៗ ឬមើល Britney សម្តែងនៅក្នុងផ្សារទំនើប ដូច្នេះអ្វីៗទាំងអស់មានគុណវិបត្តិរបស់វាដែរ។

ក្មេងជំនាន់ ៩០ ច្រេីននាក់បានផូសរូបភាពនូវរបស់របរកាល់ពីមុនដែលគេលែងប្រេីប្រាស់ទៀតហេីយឥឡូវ​នេះ ក្មេងៗជំនាន់ក្រោមមិនដែលយល់នោះទេ។

#1

Things Todays Kids Will Never Know 01

#2

Things Todays Kids Will Never Know 02

#3

Things Todays Kids Will Never Know 03

#4

Things Todays Kids Will Never Know 04

#5

Things Todays Kids Will Never Know 05

#6

Things Todays Kids Will Never Know 06

#7

Things Todays Kids Will Never Know 07

#8

Things Todays Kids Will Never Know 08

#9

Things Todays Kids Will Never Know 09

#10

Things Todays Kids Will Never Know 10

#11

Things Todays Kids Will Never Know 11

#12

Things Todays Kids Will Never Know 12

#13

Things Todays Kids Will Never Know 13

#14

Things Todays Kids Will Never Know 14

#15

Things Todays Kids Will Never Know 15

#16

Things Todays Kids Will Never Know 16

#17

Things Todays Kids Will Never Know 17

#18

Things Todays Kids Will Never Know 18

#19

Things Todays Kids Will Never Know 19

#20

Things Todays Kids Will Never Know 20

ប្រភព៖ demilked.com