បន្ធូរអារម្មណ៍បន្តិចមើល! រូបភាពប្លែកៗ ៣១សន្លឹក ក្នុងការការពារវីរុសកូរ៉ូណា នៅក្នុងប្រទេសចិន! – Kalib9 ជីវិតកម្សាន្ត | Pelklas

បន្ធូរអារម្មណ៍បន្តិចមើល! រូបភាពប្លែកៗ ៣១សន្លឹក ក្នុងការការពារវីរុសកូរ៉ូណា នៅក្នុងប្រទេសចិន!

ប្រទេសចិន៖ ស្របពេលវីរុសកូរ៉ូណា កាន់តែរាតត្បាតខ្លាំង ហើយតម្រូវការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ ដើម្បីការពារខ្លួនពីវីរុសនោះ ក៏កាន់តែត្រូវការយ៉ាងច្រើនពីប្រជាជនជុំវិញពិភពលោក ជាពិសេសគឺប្រទេសចិននេះតែម្ដង ដោយសារតែជាប្រទេសដែលមានអ្នកផ្ទុកវីរុសនេះច្រើនជាងគេ នោះឯង។

ខាងក្រោមនេះ ជាបណ្ដុំរូបភាពដកស្រង់ពីគេហទំព័រ Bored Panda ពីរូបថត ៣១សន្លឹក ពីមនុស្សមួយចំនួនដែលជ្រើសយកវីធីប្លែកៗ ដើម្បីការពារខ្លួនពីវីរុស ។

ទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

1222428273101168640 Png__700

Corona Filter 2 5e33da63170d0__700

Corona Filter 4 5e33da6717a43__700

Corona Filter 6 5e33da68c5c48__700

Corona Filter 7 5e33da6ab6ae1__700

Corona Filter 9 5e33da6dea421__700

Corona Filter 10 5e33da6fb9246__700

Corona Filter 11 5e33dac64700f__700

Corona Filter 13 5e33dc64b2b90__700

Corona Filter 14 5e33dd0832594__700

Corona Filter 16 5e33ddcee68fa__700

Corona Filter 17 5e33de303b90b__700

Corona Filter 18 5e33de84e0e81__700

Corona Filter 23 5e33e7a1da758__700

Corona Filter 24 5e33e7f00fa10__700

Corona Filter 25 5e33e7f25b08c__700

Corona Filter 41 5e3407ea022a7__700

Corona Filter 42 5e3419a985d67__700

Corona Filter 43 5e341fc3b434a__700

Corona Filter 44 5e34205953a8a__700

Corona Filter 45 5e3421f022a53__700

Corona Filter 46 5e34227c6757f__700

Corona Filter 47 5e3423d58ab5b__700

Corona Filter 48 5e3424a5d7255__700

Corona Filter 49 5e3425ce91756__700

Corona Filter 50 5e342740bad7c__700

Corona Filter 51 5e342d0a8c409__700

Corona Filter 52 5e342d7ce8b55__700

Corona Filter 53 5e34305b11c47__700

Corona Filter 54 5e3430f6384f5__700