កម្របានឃើញណាស់ ! ព្រះចន្ទនឹងអាចខិតមកជិតផែនដីហើយមានទំហំធំជាងមុននៅថ្ងៃ

ដូចយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាព្រះចន្ទគឺមានចម្ងាយ ៣៨២,៩០០គីឡូម៉ែត្រពីផែនដី ដែលយើងអាចមើលឃើញបានក្នុងរយៈពេល ១៥ថ្ងៃក្នុងមួយខែ ។ហើយនៅដើមឆ្នាំ២០២០ ផ្ទាល់ យើងនឹងអាចមើលឃើញព្រះចន្ទពេញវង់ ធំជាងពេលធម្មតា ចំនួន ២ លើក ដោយលើកទី ១ នឹងចាប់ផ្ដើមចន្លោះថ្ងៃទី​ ៩ និង ១០ ខែមីនា គឺយប់នេះ និងលើកទី ២ អាចនឹងឃើញនៅថ្ងៃទី ៨ ខែមេសាខាងមុខនេះឯង ។

Image Moon 1

រីឯនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងអាចឃើញព្រះចន្ទធំជាងធម្មតា អាចនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា វេលាម៉ោង ១២:៤៧ យប់ មានន័យថាព្រះចន្ទនឹងខិតជិតផែនដី នៅចន្លោះថ្ងៃចន្ទ ឈាង ចូលថ្ងៃអង្គារផ្ទាល់តែម្ដង ។


Partial Lunar Eclipse, April 26, 2013, Roh Minh, Koh Andet District, Takeo Provence, Cambodia

Unnamed

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះចន្ទខុសពីធម្មតានេះគឺអាចមានទំហំធំជាងព្រះចន្ទពេលធម្មតាចន្លោះពី ៦ ទៅ ៧ ភាគរយតែប៉ុណ្ណោះ