សត្វ-កវែង ពណ៌ស ញី និងកូនរបស់វា​ នៅឯប្រទេសកេនយ៉ា ពេលនេះវាត្រូវបានស.ម្លាប់ដោយអ្នកបរបាញ់ហើយ !

អ្នកអភិរក្សរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថាសត្វ ក វែង ពណ៌ស ញី និងកូនរបស់វាពេលនេះវាត្រូវបានស.ម្លាប់ដោយអ្នកបរបាញ់ហើយ។

25803296 0 Image A 1_1583875454080 (1)

អង្គការអភិរក្សសហគមន៍ Ishaqbini Hirola បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសាកសពរបស់សត្វហ្សីរ៉ាហ្វទាំង ២ ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោងឆ្អឹងបន្ទាប់ពីត្រូវបានស.ម្លាប់ដោយអ្នកបរបាញ់ប្រដាប់អាវុធនៅហ្គារីសានៅភាគខាងកើតប្រទេសកេនយ៉ា។

ក្រុមអ្នកអភិរក្សបាននិយាយថាការងាប់របស់ពួកគេបន្សល់ទុកសត្វ ក វែង ពណ៌សមួយក្បាលដែលនៅរស់រានមានជីវិត៕

25803294 8097607 Image A 11_1583875849592