២៥គំនូរដ៏អស្ចារ្យរបស់លោក Rob Gonsalves ដែលអាចបំភាន់ភ្នែករបស់អ្នកបាន!

ភាពស្រស់ស្អាត និង រូបភាពបំភាន់ភ្នែក ជាសិល្បនៃការគូររូបរបស់បុរសជនជាតិកាដាណា ដែលមានឈ្មោះថា Robert Gonsalves។ ផ្ទាំងគំនូររបស់គាត់គឺគូរតាមបែបកម្លែងដែលអាចធ្វេីឱ្យការយល់ឃើញរបស់អ្នកចោតជាសំនួរថា តេីវាមានពិតអត់។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ Facebook

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 01

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 02

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 03

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 04

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 05

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 06

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 07

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 08

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 09

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 10

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 11

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 12

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 13

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 14

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 15

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 16

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 17

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 18

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 19

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 20

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 21

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 22

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 23

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 24

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 25

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 26

ប្រភព៖ boredpanda.com