នេះជារបៀបធ្វើស្តាយបាល់ទាត់​​ HOP THE WORLD​ សម្រាប់អ្នកដែលចង់ចេះក្បាច់បាល់បែបនេះ! (មានវីដេអូ)

នេះជារបៀបធ្វើស្តាយបាល់ទាត់​​ HOP THE WORLD​សម្រាប់អ្នកដែលចង់ចេះក្បាច់បាល់ទាត់រីចង់ហាត់វា សូមធ្វើតាមគំរូខាងក្រោម៖

ជំហ៊ានទី១៖

ទំលាក់បាលពីដៃរបស់អ្នកដើម្បីអោយបាល់លងពីដីរួចយកជើងរបស់អ្នករួចយកជើងរបស់អ្នកធ្វើចលនាជុំវិញបាល់មួយជុំឲ្យស្ទាត់។

ជំហ៊ានទី២៖

រៀនដាក់បាល់ពីជើងរបស់អ្នកឲ្យស្ទាត់រួចអនុវត្តន៍ដូចជំហ៊ានទី១ ប៉ុន្តែលើកនេះចាប់ផ្តើមបីបាល់ទៅលើជើង។

ជំហ៊ានទី៣៖

នៅពេលស្ទាត់ជំនាញជំហ៊ានទី១និងទី២ ចាប់ផ្តើមធ្វើស្ទាយនេះពីការត្រេះ។ សំគាល់: ប៉ុន្តែត្រូចាំថានៅពេលអនុវត្តក្បាច់នេះត្រូវត្រេះបាល់ទៅលើជិតស្មើចង្កះព្រោះវាអនុញ្ញាតឲ្យមានពេលច្រើន។

ជំហ៊ានទី៤៖

អនុវត្តក្បាច់ទាំងនះដោយប្រើជើងទាំងពីរ។